Главная » Как правильно оформить

Як правильно оформити список використаної літератури

Як правильно оформити список використаної літератури?

Список використаної літератури є невід'ємною частиною будь-якого інтелектуальної праці, будь то шкільний доповідь або професорська дисертація. До його оформлення застосовуються певні правила, яких необхідно дотримуватися для того, щоб уникнути труднощів з науковим керівником. Даний перелік традиційно поміщають після основної роботи. В нього включаються всі джерела, які згадувалися в тексті, а також ті, інформація з яких була взята для аналізу.

Список використаної літератури являє собою не просто перелік книг, але і їх бібліографічний опис, яке рекомендується брати з довідки, що розташовується, зазвичай, наприкінці видання або на звороті титульного аркуша. Всі джерела необхідно розташувати в певній послідовності. У список використаної літератури входять і електронні ресурси, якщо вони були потрібні для роботи.

Бібліографія робиться на окремому аркуші. На її початку потрібно відзначити нормативні документи, якщо такі використовувалися. Вони розташовуються по групах, які виділяються залежно від ступеня значимості. У кожній з груп джерела прописуються в порядку хронології.

Список використаної літератури продовжують книги, написані російською мовою. Їх необхідно розташувати в алфавітному порядку відповідно до великою літерою прізвища автора. У випадку, якщо він не вказаний, то враховується сама назва книги. Якщо список використаної літератури містить кілька джерел, написаних однією людиною, то вони розташовуються за алфавітом. Далі згадуються статті з друкованих видань. Однак потрібно врахувати, що в дисертації, приміром, їх потрібно відзначити тільки в самому тексті, а в бібліографії посилань на них не робити. Якщо ж оформляється список для шкільного доповіді або студентської роботи, то в кінці потрібно вказати всі джерела.

Після цього в перелік поміщаються підручники або інша допомога на іноземній мові. В їх нумерації враховується місце щодо латинського алфавіту. У самому кінці розташовуються веб-сторінки мережі Інтернет. Їх адресу повинен починатися з символів http: //.

Наприклад, при підготовці реферату студенту в список використаної літератури з економіки потрібно включити всі джерела, які застосовувалися в роботі. Особливо важливо в даному випадку робити посилання на нормативні документи.

Так як джерел, зазвичай, досить багато (а в дисертації, приміром, їх може бути до 200 штук), то список використаної літератури (оформлення) можна зробити не вручну, а за допомогою інструментів програми MS Word . Такі можливості дає версія 2007 року. Для цього тут спеціально відведена група, що має назву Посилання та списки використаної літератури . Це значно полегшить задачу, якщо робиться курсова або дипломна робота. У шкільному доповіді або рефераті, в більшості випадків, простіше самостійно скласти список.

Щоб правильно оформити бібліографію, важливо заздалегідь ознайомитися з прикладами опису джерела. Тут повинні бути вказані не тільки автор і назва, а й найменування видавництва, а також рік випуску книги.

Related News

Вимоги до оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Джерела, що використані для написання наукових робіт, слід розміщувати в списку за алфавітним порядком прізвищ авторів (якщо авторів декілька, то прізвищ перших), а також заголовків праць. До списку літератури включаються всі публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. Джерела вказуються тією мовою, якою вони видані. Неприпустимим є переклад російських видань українською мовою. Література іноземними мовами наводиться в кінці списку використаної літератури. Відомості про джерела, що включені до списку, подаються згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць.

Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

‘Зразки оформлення бібліографічного опису в списку джерел

Книги: Один автор

Воскресенский В. Ю. Международный туризм: Учеб. пос. / В. Ю. Воскресенский. - М. ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 463с.

Романов А.А. География туризма: Учеб.пособие. / А. А. Романов, Р. Г. Саакянц - М. Советский спорт, 2002.т - 464с.

Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Галич - К. 2008. - 661с.

Фізична географія Української РСР. навч. посіб. для студ. геогр. спец. ун-тів і пед. ін-тів / [О. М. Маринич, А. І. Ланько, П. Г. Шищенко, М. І. Щербань] ; за ред. О. М. Маринича. – К. Вища шк. 1982. – 208 с.

П’ять і більше авторів

Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья: пособие для вузов / [М. П. Ратанова, В. Л. Бабурин, Г. И. Гладкевич и др.] – М. Дрофа, 2005. – 576 с. ил. 16 с. цв. вкл.

Стаття з журналу

Коваленко К. Туризму на Луганщине быть? / Ксения Коваленко // Наша газ. – 2008. – № 147 (2972). – С. 9.

Максаковский В. П. Географическая картина мира: Учебн. пособие: у 2 кн. / В. П. Максаковский. - Ярославль, Верхневолжское книжное издательство, 1995. - Кн. ІІ - 560с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Пазенок В. С. Туризмологія: концепти теорії туризму / В. С. Пазенок // Матеріали VІІ-х аспірантських читань [«Туризмологія: концепції та термінологічно-понятійний апарат»]. – К. КУТЕП, 2006. - 185 с.

Дж. Кристофер Холловей. Туристический бізнес. / Дж. Кристофер Холловей, Дейл Тейлор. - К. Знання, 2007. - 673с.

Украинско-русский словар / [под ред. В.С. Ильина]. – К. 1965. - 275 с.

Литвин В. М. Втрати України в Другій світовій війні // Українська історична наука на сучасному етапі розвитку: II Міжнар. Наук. конгрес укр. істориків. Кам’янець-Подільський, 17-18 верес. 2003 р. - Кам’янець-Подільський; К.; Нью-Йорк; Острог, 2005. – Т. 1. – С. 23-36.

Бабарицька В. К. Територіальна організація комплексу міжнародного туризму України: Дис. канд. географ. наук: 11.00.02 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К. 1997. - 194с. - укp.

Гализдра А. С.Феномен туризма: социально-философский аналіз. автореф. дис. на получение науч. степени канд. филос. наук: спец 09.00.11 «Социальная философия и философия истории» / А. С. Гализдра. – Саратов, 2006. – 23 с.

Роботи іноземною мовою

Yearbook of Tourism Statistics. - 1995 - 1999. - WTO, Madrid, Spain, Vol. II. - 278p. Homans G. Social Behaviour as Exchange //American Journal of Sociology. - 2008. - Vol. 63. - P. 32-49.

Посилання на Інтернет

Катарина. Философия туризма. – Режим доступу до вид.:http://www.proza.ru/avtor/gachki.

В описах дозволені скорочення тільки таких міст: К. (Київ, Київ), М. (Москва), Л. (Ленінград), СПб (Санкт-Петербург), закордонних -Р. (Paris), L. (London), N.Y. (New York).

studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования.

Список літератури в дипломі - це не формальність, а відображення рівня вашої теоретичної підготовленості та практичного володіння всією інформацією, представленою в науковій роботі. Тому будь-якому студенту вкрай важливо знати основні нюанси і правила оформлення і складання списку використаної літератури.

Спершу в переліку використаної літератури вказуються нормативно правові акти, які були використані при написанні вашої роботи. Причому вказуються вони в порядку убування їх юридичної сили. Запис повинен бути такого вигляду: Назва офіційного документа: відомості до назви, дата прийняття документа//Назва видання. - Рік видання. - Номер (журналу) або дата (для газети). - Перша і остання сторінки.

Після нормативно-правових актів йдуть підручники, монографії, статистичні збірники (вказуються в алфавітному порядку). Оформляти дані записи потрібно таким чином: • Для книги: Автор. Назва. - Місце видання, Видавництво, Рік видання. - Обсяг. • Для книги під редакцією: Назва//Редактори. - Місце видання. Рік видання - Обсяг.

Потім вказуються матеріали періодичної преси, наприклад, статті в журналах або газетах, які необхідно оформляти за алфавітом. Вимоги до оформлення: Автор. Заголовок статті/автори.//Назва газети або журналу. - Рік видання. - Дата випуску або номер випуску. - Сторінки.

Перелік використаних джерел повинен в приблизно рівному співвідношенні містити назви навчальних посібників, наукових статей, монографій, публікацій в спеціальних виданнях, статистики, авторефератів дисертацій і, якщо є необхідність - законодавчих чи правових актів.

Число підручників у списку літератури має бути мінімальним: посилання на них бажано робити тільки при роботі з термінологією або при відображенні різних дискусійних питань по заданій темі. Пам'ятайте про те, що посилатися потрібно на автора підручника, а не на його назву.

Основна частина списку використаних джерел повинна бути представлена науковими статтями, публікаціями, монографією, а також фактичними і практичними матеріалами (наприклад, аналітика або досвід будь-яких компаній в досліджуваній вами сфері). Це істотно підвищить наукову і практичну цінність вашої роботи.

Намагайтеся використовувати найбільш сучасні джерела, не менше 50% з назв у переліку використаної літератури повинні датуватися останніми роками.

Буває, що в деяких дипломних роботах просто необхідно скористатися роботами колишніх років (1960-х -2000-х рр.). Якщо ви зустрілися з цією проблемою, то обов'язково відобразіть сучасний стан питання і приведіть найбільш нові видання.

Якщо в списку літератури вашого диплома присутні правові джерела (закони або нормативні акти), то важливо вказувати останню редакцію даного правового акта. Інакше викладач може подумати, що ви скористалися застарілою і недійсною редакцією документа.

Посилайтеся тільки на ті джерела, які ви використовували при роботі над дипломом (тобто, які були згадані в тексті). Пам'ятайте про те, що якщо викладач помітить, що список літератури складено довільно, то це викличе безліч непотрібних питань.

Існує ГОСТ 7.1-2003, відповідно до якого багато студентів оформляють список літератури. Але в той же час в багатьох вузах створюються власні рекомендації та правила до оформлення списку використаних джерел, і вони часто відрізняються від загальноприйнятих.

Источники: http://faqukr.ru/osvita/34647-jak-pravilno-oformiti-spisok-vikoristanoi.html, http://studopedia.ru/7_68999_vimogi-do-oformlennya-spisku-vikoristanih-dzherel.html, http://tips-ua.com/34985-yak-oformiti-literaturu-do-diplomu.html

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения