Главная » Как правильно писать

Как правильно писать место жительство


НАГРАЖДЕНИЯ.
КОНСУЛЬТАЦИИ

українця, уродженця міста Бердянська

освіта вища технічна,

місце проживання: м. Бердянськ

Запорізької області, вул. Пирогова, 14.

Буковський В.О. мешкає в м. Бердянськ за вказаною адресою з 1986 року. За період мешкання скарг, заяв, вимог до Буковського В.О. як в письмовій, так і в усній формі до вуличного комітету № 18 не надходило.

Буковський В.О. перебуває у шлюбі з 1989 року, має сина 1990 року народження – інваліда дитинства ІІІ групи. Місце роботи: приватний підприємець.

За місцем проживання характеризується з позитивного боку. У побуті завжди ввічливий, тактовний, працелюбний. Доброзичливий батько та голова родини, приділяє багато часу, власних сил для підтримки добрих стосунків у родині. Утримує хвору дружину, яка згідно з висновком дільничного лікаря-терапевта Бердянської міської лікарні потребує стороннього догляду.

За характером спокійний, врівноважений, розсудливий. До кримінальної та адміністративної відповідальності під час мешкання за даною адресою не притягувався. Розбіжностей, суперечок із представниками влади не мав. Із сусідами підтримує добрі взаємини. До алкогольних напоїв підходить як людина зі здоровим глуздом. Ставлення до наркотичних засобів виключно негативне.

У випадках, котрі дискредитують людську гідність, Буковський В.О. не помічений.

Характеристика за місцем проживання надана для пред явлення до Бердянського МВ ГУ МВС України в Запорізькій області.

1. Мезенцев Ілля Аркадійович

(вул. Пирогова, 10) ______________

2. Русанова Ганна Георгіївна

(вул. Пирогова, 16) ______________

Голова вуличного комітету № 27 В.І. Бітюков

курсанта 41 навчальної батареї

Коновалової Єфросінії Михайлівни

(випуск 20__ року)

Результати поглибленого психологічного вивчення дозволяють зробити наступний висновок: курсанту Коноваловій Є.М. притаманні риси сильного, врівноваженого, рухливого типу вищої нервової діяльності. Рівень розвитку пізнавальних психічних процесів забезпечує успішне засвоєння навчальної програми. Достатньо легко та швидко набуває нові навички та вміє ефективно використовувати їх у своїй повсякденній діяльності. Володіє здатністю виділяти головне в діяльності й ефективно розподіляти послідовність виконання, своєчасно враховує зміни, які можуть вплинути на результати. Перед труднощами намагається не розгублюватися. Спрямована до подолання перешкод і досягнення запланованих результатів.

Індивідуально-психологічні якості розвинені гармонійно. У цілому емоційно стійка, добре володіє собою в різноманітних ситуаціях. Самооцінка адекватна з тенденцією до завищення. Життєрадісна. Оптиміст. Їй притаманні прояви позитивних емоцій та почуттів. Впевнена та відповідальна в прийнятті рішень, наполеглива в їх реалізації. Витривала та працьовита, достатньо легко переносить інтенсивні навантаження. Якість результатів діяльності в умовах підвищених нервово-психічних навантажень не погіршується.

Рівень соціальної адаптації добрий. У міжособистісних стосунках доброзичлива, товариська. Без труднощів встановлює та підтримує соціальні контакти. Під час спілкування ввічлива. Має високу загальну культуру, користується авторитетом та повагою серед товаришів по службі. Працелюбна, завжди намагається доводити почату справу до кінця.

Професійно підготовлена добре, здатна самостійно вирішувати поставлені завдання та нести за них відповідальність. Чесна та принципова під час виконання дорученого завдання. Організаторські здібності розвинені добре. Наполеглива в подоланні труднощів. Уміє працювати в обстановці, яка вимагає ініціативи. Дисциплінована, добре знає та чітко виконує вимоги статутів. Швидко адаптується до умов жорстко регламентованої діяльності. Спроможна визначити позитивний досвід, який потім впроваджує в свою повсякденну діяльність. Виконлива, здатна критично оцінити результати своєї діяльності. Почуття відповідальності за доручену справу розвинуто добре. Чітко та якісно виконує накази командирів і начальників. Рішення приймає своєчасно, швидко реагує на зміни обстановки. Здатна розібратись у суті питання та виділити головне. Завжди чітко висловлює свою думку, вміло аргументує її. Вимоглива до себе, критично оцінює результати своєї діяльності. Командирські якості сформовано добре.

Мотиви до подальшої служби у Збройних Силах України стійкі, добре сформовані та обмірковані. Старанна у виконанні службових обов язків.

ВИСНОВОК: результати поглибленого вивчення індивідуально-психологічних якостей дозволяють прогнозувати успішну адаптацію курсанта до умов проходження військової служби у стройових підрозділах ЗСУ на первинних офіцерських посадах, ефективну професійну діяльність і досягнення ділового авторитету серед співслужбовців.

Начальник відділу професійного добору

та психологічного забезпечення

Командир 41 навчальної батареї

Местожительство или место жительства - как правильно и почему?

Когда речь официально идет о месте проживания, мы обычно говорим: местожительство , место жительства .

Некоторые считают, что нельзя говорить и писать местожительство .

Это не так, что полностью подтверждают словари и справочники –

например, широкоизвестный и популярный портал русской грамотности gramota.ru.

Поэтому можно запомнить: обе формы употребления слов правильные.

Основная распространенная сложность -

ошибка в написании окончания в словосочетении место жительства .

Давайте разберемся в этом вопросе.

Как правильно говорить и писать?

Правильно говорить и писать - МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА.

Здесь мы видим ДВА отдельных слова, которые собраны в словосочетание из ДВУХ СЛОВ.

О том, что такое словосочетание, можно почитать вот здесь (написано простым и понятным языком).

Мы видим, что слова в словосочетании всегда идут в связке , одно за другим,

а окончания слов меняются согласно правилам грамматики.

Посмотрите ниже и понаблюдайте.

Примеры словосочетаний в русском языке:

 • берег реки села (у берегов реки села, берегам реки села)
 • кошачий корм Васьки (нет кошачьего корма Васьки)
 • продуктовый магазин Петровых за углом (нет продуктового магазина Петровых за углом)
 • крутой подъем дороги за мостом (у крутого подъема дороги за мостом, подъедем к крутому подъему дороги за мостом )
 • место раскопок захоронений (близ места раскопок захоронений)
 • место жительства Петра (близ места жительства Петра; новому месту жительства Петра)

Зададим проверочные вопросы и увидим почему меняется окончание в слове жительство

(появление родительного падежа):

Примеры применения словосочетания место жительства :

 • Регистрация по месту жительства.
 • Его зарегистрированное место жительства находится в Москве.
 • Место жительства этих народов - горы.
 • Я сменю место жительства при первой возможности.
 • При перемене места жительства в жизни может измениться многое.
 • Новому месту жительства присвоен особый статус .

модератор выбрал этот ответ лучшим

Если скороговоркой произносится несколько слов, то это совсем не значит, что их нужно писать вместе. Так и выходит со словосочетанием место жительства. В нем представлено главное слово - существительное в форме именительного падежа, а второе, зависимое, в форме родительного падежа.

Место чего? жительства. Видите, вопрос легко вставился между двумя словами, составляющими словосочетание с подчинительной связью управления.

ректор вуза, покраска забора, лист клена, луч солнца, тень облака.

В их составе главное слово в именительном падеже, зависимое - в родительном.

Просто первое слово место имеет средний род и заканчивается на -о, как будто это соединительная гласная. Вот и создается иллюзия на слух, что это одно сложное слово, но ведь второе слово имеет форму родительного падежа и заканчивается на -а. Сравните: местоположение, а не местоположени-я.

Словосочетание место жительства напишем раздельно. поскольку в нем представлены два слова в разных падежах.

в избранное ссылка отблагодарить

Ну кто же Вам сказал, что в паспортах так пишут ? Загляните в свой паспорт, там написано место жительства .

По аналогии с английским, у них тоже два понятия: 1) place of residence (место жительства - по-человечески, без дополнительных коннотаций по смыслу) и 2) domicilium (место нахождения лица и его деятельности, причем лицо как физическое, так и в большей степени применимо юридическое).

Так вот, возвращаясь к родному языку, мне кажется, уместно отождествить место жительства с place of residence, а местожительство c domicilium.

Во втором случае и слово-то заимствованное напрямую из латинского, что говорит о его неприспособленности для повседневного употребления в нормальной речи. Оно для юристов и прочих лиц, подменяющих живой язык неестественными терминами.

Давайте говорить по-русски, а именно место жительства , пусть чинуши и прочие формалисты нам мешают это делать, выдумывая и популяризируя местожительство с двойным дном и сверх меры конкретизированными значениями. Язык принадлежит нам, а не им, и не им его коверкать, внося сумятицу и смущение в народ.

в избранное ссылка отблагодарить

Местожительство это:

юридическое понятие, устанавливаемое в видах правильного отправления правосудия (М. определяется подсудность, см.), совершения некоторых юридических актов (брака, установления опеки, исполнения обязательств и т. д.), исполнения целого ряда общественных обязанностей и пользования связанными с ними правами. Предполагается, что каждый человек имеет где-либо главное средоточие своих интересов и своего существования и что именно в этом месте его можно с наибольшей вероятностью отыскать в случае встретившейся надобности. Такое место наз. юридическим М. лица (domicilium, Wohnsitz). Старое полицейское государство предполагало для каждого лица обязательное M. (d. necessarium), в месте его приписки к тому или иному сословию, классу или занятию; отлучка из М. дозволялась только с дозволения начальства, по паспорту, в котором прописывалось место отлучки. С развитием свободы передвижения на Западе потеряло свое значение и предположение необходимого М. По современному западному праву М. определяется добровольно (d. voluntarium) и констатируется по ряду фактических признаков, дающих возможность заключить, что данное лицо имеет с определенным местом пребывания более постоянную связь, чем с другими. Французское право предполагает, однако, что каждый человек должен непременно иметь М. и только одно, в юридическом смысле. Некоторые немецкие законодательства признают, что лица известных категорий имеют до сих пор обязательное М. а именно чиновники — в месте их службы, военные — в месте расположения их частей и т. п. Новое общегерманское уложение отрицает обязательность одного М. и допускает возможность нескольких, признает существование людей без М. (странствующий актер и т. п.) и распространяет понятие о добровольном М. и на чиновников. Обязательное М. по современному германскому праву имеют лишь военные — в местах их полков или гарнизонов, жены — в М. их мужей, дети — отцов, опекаемые — опекунов, юридические лица — в месте нахождения их управлений или фирм. В русском праве до сих пор сохраняется два рода определений местожительства. С одной стороны, имеют силу постановления законов о состояниях, гражданских и др. об обязательном М. лиц разных сословий и ограничениях свободы их передвижения (см.). Постоянным М. считается то место: 1) где кто обязан службой или состоит в ведомстве оной; 2) где находится недвижимое его имущество, в коем он имеет постоянное пребывание, и 3) где кто, быв записан в книгах дворянских, городских или ревизских, имеет водворение (ст. 2 уст. о пасп.). Паспорт по-прежнему служит гарантией сохранения этих определений, допускающих целый ряд исключений (см. Сборник гражд. зак. изд. гг. Гожевым и Цветковым, ст. 230 — 330, 11602 — 3). С другой стороны, действует постановление ст. 204 Уст. гражд. суд. Постоянное местожительство полагается там, где кто по своим занятиям, промыслам или по своему имуществу, либо по службе военной или гражданской, имеет оседлость или домашнее обзаведение . Определение этого фактического местожительства делается судом независимо от вышеприведенных полицейских постановлений (касс. реш. 82 /29. 78 /41 и др.). Ст. 205 допускает существование и нескольких М. для одного лица, а ст. 206 — возможность существования лиц совсем без М. Для области гражданского судопроизводства у нас имеет, таким образом, полную силу начало добровольного М. Необходимое М. русский гражданский суд знает только для жен, детей, опекаемых и юридических лиц. Сношения частных лиц с судом определяются у нас по несравненно более удобным началам добровольного М. сношения административных мест с частными лицами — по старым правилам.

Ср. Regelsberger, Pandecten , § 74; Анненков, Система гражд. права (I, 120 сл.). См. также Отсутствие безвестное.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб. Брокгауз-Ефрон. 1890—1907 .

Смотреть что такое Местожительство в других словарях:

местожительство — местожительство … Орфографический словарь-справочник

местожительство — место пребывания Страна проживания физического лица, в которой оно платит налоги. В соответствии с британским налоговым законодательством, местожительство определяется для каждого налогового года. При установлении местожительства какого либо лица … Справочник технического переводчика

местожительство — Местожительство, следует признать недопустимым нередко встречающееся словосочетание адрес местожительства, поскольку местожительство означает «место, где кто либо живет», адрес имеет значение «указание местожительства кого либо»; каждое из этих … Словарь ошибок русского языка

МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО — МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО, местожительства, мн. нет, ср. (офиц.). Пункт, место постоянного пребывания, место жительства. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО — МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО, а, ср. (офиц.). Место постоянного проживания. Переменить м. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

Местожительство — ср. Место, пункт, где кто либо живет. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

местожительство — местожительство, местожительства, местожительства, местожительств, местожительству, местожительствам, местожительство, местожительства, местожительством, местожительствами, местожительстве, местожительствах (Источник: «Полная акцентуированная … Формы слов

местожительство — местож ительство, а, но: м есто ж ительства … Русский орфографический словарь

Книги

 • Пабло Неруда. Собрание сочинений в 4 томах (комплект). Пабло Неруда. В первый том четырехтомного Собрания сочинений великого чилийского поэта Пабло Неруды включены стихотворения и поэмы 1920-1957 гг. (книга Двадцать стихотворений о любви и одна песня Подробнее Купить за 1900 руб
 • Местожительство - земля. Пабло Неруда. Однотомник стихотворных произведений крупнейшего поэта XX века Пабло Неруды отражает весь его творческий путь, поиски и свершения. В книгу включены поэмы Неруды, лирические и философские Подробнее Купить за 470 руб
 • Местожительство. Косачевская Эрика. Роман Э. Косачевской рассказывает о драматичной судьбе женщины на фоне истории страны. Героиня романа Наташа проходит путь от искреннего беспредельного обожания любимого вождя всех Подробнее Купить за 248 руб
Другие книги по запросу Местожительство

Источники: http://yv-gontar.io.ua/s210376/harakteristika_s_mesta_jitelstva_dlya_grajdan_ukrainy, http://www.bolshoyvopros.ru/questions/968165-mestozhitelstvo-ili-mesto-zhitelstva-kak-pravilno-i-pochemu.html, http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/66921/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения